CYKLICZNE SZKOLENIA KADRY PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

CYKLICZNE SZKOLENIA

KADRY PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA –

W A R S Z T A T Y

w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota)

Podstawy prawne i zasady przeprowadzania szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły/przedszkola.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w razie wypadku w szkole/przedszkolu

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. Zapis obejmuje również dyrektorów szkół/przedszkoli Dane wyznaczonych osób i informacje kontaktowe powinny być łatwo dostępne dla każdego. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w szkole/ za pierwszą pomoc w razie wypadku nie zwalnia jednak innych nauczycieli z obowiązku ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy osoba wyznaczona do pomocy jest nieobecna, pierwszej pomocy udziela każdy przeszkolony pracownik.

Czy inne osoby pracujące w szkołach/przedszkolach też muszą zostać przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach/przedszkolach Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole/przedszkolu musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019, czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole/przedszkolu, czy osoby wydające dzieciom posiłki. W poprzednim brzemieniu przepis obejmował tylko nauczycieli, w szczególności pracujących w laboratoriach, warsztatach czy prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej