Informacja dla Rodziców

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Zebranie organizacyjne z Rodzicami w dniu 28.11.2019r (czwartek) o godz. 15:00 dla wszystkich grup przedszkolnych i żłobkowych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020.

To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych i zapraszamy na obowiązkowe zebranie organizacyjne, a dotyczyć będzie:

 1. Wysokich standardów pracy w Żłobku i w Przedszkolu, przedstawienie wysoko wykwalifikowanego zespołu kreatywnych opiekunów, specjalistów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 2. Zapoznanie z procedurami i regulaminami obowiązującymi
  w Przedszkolu i Żłobku
 3. Omówienie pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizacji Programu Wychowania Przedszkolnego zgodnego z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Przedstawienie zatwierdzonego Harmonogramu Pracy dla każdej grupy przedszkolnej i żłobkowej,

Przedstawienie Rocznego Planu Pracy, Koncepcji Pracy, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Planu Nadzoru Pedagogicznego

 1. Przedstawienie zespołu odpowiedzialnego za udzielanie, wspomaganie, korygowanie rozwoju i organizowanie pomocy dziecku na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, prowadzonych zajęć indywidualnych
  z dzieckiem, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, informację przekaże psycholog Pani
  mgr Angelika Nrdeca
 2. Diagnoza logopedyczna dzieci i konsultacje indywidualne logopedy
  mgr Zofii Cieślewicz z rodzicami.
 3. Profilaktyka prozdrowotna w przedszkolu i żłobku na podstawie opracowanych procedur bezpieczeństwa i zdrowia dziecka oraz postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, przewlekłej, pasożytniczej, omówi dyplomowana pielęgniarka Pani Iwona Baran.
 4. Omówienie form współpracy z rodzicami, oczekiwania rodziców, dyskusje, wnioski.
 5. Wyniki przeprowadzonych wstępnych obserwacji i diagnoz gotowości szkolnej przez wychowawców grup przedstawione zostaną po zakończonym zebraniu organizacyjnym indywidualnie w salach .