Informacje dla Rodziców dzieci Żłobka MISIEK.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Z radością informujemy o podpisaniu w dniu 17.05 .2016 umowy z Wojewodą Małopolskim o przyznaniu dotacji w formie dotacji celowej w okresie 1 stycznia 2016 do 31grudnia 2016 w ramach Resortowego programu „Maluch-edycja 2016.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku MISIEK. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do obniżenia miesięcznych opłat rodziców/opiekunów za dziecko uczęszczające do Żłobka MISIEK za okres otrzymywania dotacji o kwotę 200,00 zł.

Na tej podstawie Żłobek MISIEK obniża miesięczne opłaty Rodziców za dziecko uczęszczające o kwotę o której mowa wyżej.

Aktualny cennik od czerwca 2016

czesne 500,00
minus Program Maluch 2016 – 200,00
do zapłaty 300,00

plus wyżywienie /liczone indywidualnie 8,00 zł/dziennie pomniejszone o nieobecności powyżej 4 dni.

Rozliczenie z Rodzicami za miesiące od stycznia do maja 2016 nastąpi po otrzymaniu środków na ten cel i będą wypłacone jednorazowo, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Informujemy, zwrot środków na ten cel dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Żłobka MISIEK.

Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za Żłobek do 30 każdego miesiąca z góry, jak w umowie ,celem realizacji zadania i obowiązku terminowego rozliczania się z Wojewodą Małopolskim w ramach Resortowego programu „Maluch-edycja 2016.