Psycholog

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

ROCZNY PLAN PRACY PSYCHOLOGA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU MISIEK NA ROK 2015/2016

W dbałości o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci ważne jest efektywne wsparcie i wspomaganie tego rozwoju. Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami szkolnymi jest jednym z celów wspomagania rozwoju. Kolejny istotny priorytet stanowi rozwijanie zasobów, pozwalających dzieciom na poruszanie się w złożonej, zróżnicowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Zadania psychologa przedszkolnego:
1) Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
2) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
3) Obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej);
4) Prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;
5) Indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba);
6) Wspieranie mocnych stron dziecka;
7) Konstruowanie opinii psychologicznych lub psychologiczno – pedagogicznych;
8) Konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
9) Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- diagnoza przedszkolna;
10) Profilaktyka powstawania trudności rozwojowych;
11) Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
12) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
13) Przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom;
14) Konsultacje z rodzicami (1) Indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie planu działań terapeutycznych, (2) Konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów, (3) Warsztaty i mini wykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, normy w rozwoju dzieci, doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej, wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej.

Zakres zajęć:
1) Zajęcia adaptacyjne
2) Zajęcia integracyjne
3) Zajęcia ogólnorozwojowe
4) Zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
5) Zajęcia twórcze
6) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7) Trening relaksacyjny
8) Arteterapia
9) Zajęcia wspomagające nabywanie umiejętności szkolnych
10) Zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci wybitnie uzdolnionych
11) Zajęcia wspomagające dla dziecka leworęcznego
12) Bajki terapeutyczne

Metody pracy:
1) Obserwacja
2) Terapia przez zabawę
3) Terapia przez sztukę
4) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
5) Trening radzenia sobie z emocjami
6) Techniki relaksacyjne
7) Bajkoterapia
8) Metody aktywizujące

Opracowała
Angelika Ndreca
Psycholog przedszkolny