Realizacja projektu pt. Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

fundusze europejskie program regionalny

Miło nam poinformować że stworzyliśmy projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w tym 1-5 dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu. W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców wyniesie 250 zł miesięcznie.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Rekrutacja do drugiej tury projektu rozpocznie się 1.08.2018r

Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w ramach projektu jak niżej.

Realizacja projektu pt. Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek nr RPMP.08.05.00-12-0137/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu na rynek pracy.

Grupę docelową stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (pobierz plik)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Formularz rekrutacyjny (pobierz plik)
  2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (pobierz plik)
  3. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (pobierz plik)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (dostępna w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (pobierz plik)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu.