Realizacja projektu pt. Mali badacze w żłobku na wsi

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Miło nam poinformować że stworzyliśmy projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 287,60 PLN
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 194 456 PLN
Wkład własny: 179 168,40 PLN

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w żłobku w Nowym Sączu oraz 40 miejscami w nowoutworzonym żłobku w Żeleźnikowej Wielkiej 13, w tym miejscami 1-5 dla
dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca
te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu.
W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców dzieci uczęszczających:
– do Żłobka „Misiek” w Nowym Sączu, ul Zakładników wyniesie 250 zł miesięcznie;
– do Żłobka „Misiek” w Żeleźnikowej Wielkiej opłaty nie będą pobierane.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2018r. – 31.08.2019r.
Kampania informacyjno–promocyjna dotycząca rekrutacji i udziału w projekcie oddział Żeleźnikowa i Nowy Sącz rozpocznie się od 1 czerwca 2018r. Rekrutacja do udziału w projekcie
oddział w Nowym Sączu rozpocznie się 1.08.2018r.

Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w ramach projektu jak niżej.
Realizacja projektu pt. Mali badacze w żłobku na wsi nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu na rynek pracy.
Grupę docelową stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3
(pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).
Wszystkie informacje zostaną zawarte w Regulaminie Rekrutacji (pobierz)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA (pobierz)
Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:
1.Umowa uczestnictwa (dostępna będzie w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu)
2.Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
3.Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika oraz oświadczenie woli(pobierz)
4.Oświadczenia dodatkowe (pobierz)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu.