ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 – Żeleźnikowa Wielka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Upublicznione dnia 31.05. 2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.przedszkole-misiek.pl/ a także w biurze projektu: ul. Zakładników 11 33-300 Nowy Sącz. Dotyczy projektu pod nazwą: „Maili badacze w żłobku na wsi” w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.08.05.00-12-0031/16 podpisanej dnia 01.12..2017 r. pomiędzy Panią Krystyną Gurbą a Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Treść ogłoszenia została zmieniona dot. zamówienia 06/2018.

Zamawiający informuje, iż z dniem 04.06.2018 zmianie ulega:
a) Treść pkt. X „Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji” w Zapytaniu Ofertowym nr 6/2018 w zakresie Kryterium: Termin realizacji zamówienia. Nowe brzmienie:
„W ramach kryterium II – Termin realizacji zamówienia (30 pkt ) –
Termin realizacji zamówienia (każdorazowej dostawy) liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
6 i więcej – 0 pkt
4-5 dni kalendarzowych – 10 pkt.
2-3 dni kalendarzowych – 20 pkt.
0–1 dni kalendarzowych – 30 pkt.”

b) Treść pkt. V „Opis przedmiotu zamówienia do realizacji” w Zapytaniu Ofertowym nr 6/2018 , ppkt. 3. Nowe Brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest :
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych które zostały podzielone na 9 zadań przedstawionych poniżej:

Zadanie 1- Pieczywo
Dostawa odbywać się będzie codziennie do godziny 7.30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożonego zamówienia telefonicznego. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja .

Zadanie 2- Nabiał i produkty mleczarskie
Dostawa nabiałów i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 5 dni w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja .

Zadanie 3- Jajka
Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 1 dzień w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja .

Zadanie 4- Świerze warzywa i owoce
Dostawa świeżych warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 2 razy w tygodniu w godzinach od 7.30 do 10.30. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja.

Zadanie 5- Mięso i wędliny
Dostawa świeżych warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 3-4 razy w tygodniu w godzinach od 7.30 do 10.30. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja.

Zadanie 6- Produkty ogólnospożywcze
Dostawa produktów ogólnospożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 1-2 razy w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja

Zadanie 7 – Ryby
Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja

Zadanie 8 – Woda źródlana, soki
Dostawa wody źródlanej, soków odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja

Zadanie 9 – Mrożonki (warzywa, owoce i inne)
Dostawa mrożonek (warzyw, owoców i innych) odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 Specyfikacja.”

c) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 6/2018, tj. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (doprecyzowano gramaturę / pojemność artykułów żywnościowych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, doprecyzowano zapisy w zakresie terminu dostarczania artykułów żywnościowych – zgodnie ze zmianą z Zapytaniu Ofertowym).

W konsekwencji Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15/06/2018 r.
Pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zalacznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zalacznik nr 4 – Specyfikacja zamowienia zeleznikowa ver.5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6-2018