ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 – Nowy Sącz

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Upublicznione dnia 5.06.2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.przedszkole-misiek.pl/

a także w biurze projektu: ul. Zakładników 11 33-300 Nowy Sącz. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „KREATYWNY I TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK” do umowy nr: RPMP.08.05.00-12- 0137/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o braku powiązan kapitalowych i osobowych

Zalacznik nr 3 -Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 4 – Specyfikacja zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7-2018