ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 – Nowy Sącz

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Upublicznione dnia 1.08.2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.przedszkole-misiek.pl/
a także w biurze projektu: ul. Zakładników 11 33-300 Nowy Sącz. Dotyczący projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMR.08.05.00-12-0031/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Protokół-8-2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiazań kapitalowych i osobowych

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu

Zalacznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia Nowy Sacz ver.4

Zapytanie ofertowe nr 8-2018 ver. 2