Koncepcja Pracy

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola Misiek poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre Przedszkole. Tworząc Koncepcję Pracy uwzględniono potrzeby wszystkich dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe Przedszkola.

Koncepcja pracy Przedszkola MISIEK w Nowym Sączu oparta jest na Ogólnopolskim Programie „Wielointeligentne Odkrywanie Świata w Przedszkolu”.

Wszechstronny rozwój dziecka zapewnia rozwijanie inteligencji wielorakich według teorii Howarda Gardnera (psychologa Harward Uniwersity).W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienie, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem  Howard Gardner w 1984 zaprzeczył jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”.

Na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów z którą przychodzimy na Świat. Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska, w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.

Chcąc pożytecznie wykorzystać „Teorie Inteligencji Wielorakich” pamiętamy o kilku zasadach:

  1. Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
  2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne
  3. Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać

Przedszkole MISIEK jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak ma możliwość decydowania o tym,

w jaki sposób chce zdobywać wiedzę, bawić się, ujawniać swoje zainteresowania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę ogrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach Przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci.

Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola MISIEK w Nowym Sączu. Partnerski styl komunikowania się rodziców i nauczycieli sprzyja realizacji tej koncepcji.

Wstępem do niej jest misja syntetycznie określająca główny cel placówki i ogniskująca działania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wokół rozwoju i edukacji dzieci.

W tak pojętej koncepcji pracy Przedszkole MISIEK dąży do dalszej modyfikacji i rozwoju instytucji Przedszkola. 

Przedszkole korzysta ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Fundusze te umożliwiają wyposażenie bazy placówki w niezbędne narzędzia, pomoce oraz sprzęty do tworzenia odpowiednich warunków odczytywania, diagnozowania, i pomocy dzieciom w wielorakim rozwoju, zatrudnienie specjalistów i zwiększenia kadry pedagogicznej. Celem takich działań jest nauczanie zindywidualizowane czyli edukacja nastawiona na każde dziecko. Edukacja ta w swoich założeniach opiera się na dwóch konstytutywnych elementach: diagnozie potencjału i potrzeb dziecka oraz optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia. Placówka ubiega się o dalsze pozyskiwanie środków, jesteśmy aktywni na rynku europejskim.

Czytaj: Teoria Wielorakich Inteligencji wg Howarda Gardnera

Misja Przedszkola

Podstawą budowania misji i wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to, jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej Placówki, jak i naszych wychowanków. Praca Przedszkola MISIEK ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, możliwości i wieloraki rozwój. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

Integralnie wiążemy zadania z różnych obszarów edukacji dla efektywnego i skutecznego stymulowania ogólnego rozwoju każdego dziecka. Jesteśmy otwarci na jego potrzeby. Szeroki wachlarz różnorodnych zajęć oraz indywidualne wsparcie każdego dziecka wdraża je do samodzielności, sprzyja zaangażowaniu oraz inicjowaniu działań  na rzecz własnego rozwoju.  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Rodzice są partnerami Przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy. Przedszkole współpracuje na  polu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym promuje swoje osiągnięcia i ma znaczącą ocenę swojej pracy w środowiskach naukowych, międzynarodowych, ogólnopolskich,  lokalnych.

Kształcenie, baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.

Wizja Przedszkola 

Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wysokim wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, każdy absolwent MIŚKA zdobył kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne wykorzystywane na kolejnych etapach edukacji. Są otwarci na zdobywanie nowych wiadomości i przekonani, że poznawanie świata może być fascynującą przygodą /motywacja do uczenia się/ Szeroki wachlarz różnorodnych zajęć oraz indywidualne wsparcie każdego dziecka wdraża je do samodzielności, sprzyja zaangażowaniu oraz inicjowaniu działań  na rzecz własnego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że zbudowaliśmy fundament, który ma znaczenie kluczowe w kształceniu na dalszych etapach edukacji. Powodzenia!!!