W Naszym Żłobku – po pierwsze jakość!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Żłobek MISIEK został stworzony z myślą o najbardziej wymagających Rodzicach którzy poszukują kreatywnych rozwiązań w wychowaniu swojego dziecka, Rodziców których nie satysfakcjonuje kolejny klub malucha. W odróżnieniu od tzw. klubów malucha, my spełniamy rygorystyczne najwyższe wymogi.

Żłobek MISIEK jest miejscem w którym rozwój poznawczy ruchowy i intelektualny maluszka jest dla nas priorytetem.

ORGANIZACJA ŻŁOBKA MISIEK W CIĄGU DNIA OKREŚLA RAMOWY ROZKŁAD DNIA.

Tworzymy dwie grupy wiekowe tj.

dzieci od 5 – tego miesiąca życia do 1 roku – plan dnia jest indywidualnie dostosowany do każdego Maluszka. Jest bardzo elastyczny dzięki czemu Maluszki śpią, jedzą i bawią się wtedy kiedy tego potrzebują. Tutaj opiekunki czuwają nad wszystkim, kierują się indywidualnymi potrzebami poszczególnych dzieci i wskazówkami rodziców, a także zaleceniami naszej pielęgniarki.

Z wiekiem opiekunki starają się wprowadzić już jedną drzemkę i bardziej ujednolicić
plan dla wszystkich dzieci, ich zajęcia dostosowane są do wieku.

dzieci od 1 roku do 2,5 roku.

Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane w oparciu o program opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy i w oparciu o miesięczne i tygodniowe plany pracy. Kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój umiejętności społecznych, zabaw grupowych, umuzykalniające, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, wychowanie estetyczne, rozwijanie twórczości plastycznej i wrażliwości, zadania ogólno-rozwojowe, zabawy ruchowe oraz zajęcia tematyczne. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci. W pracy z dziećmi wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody: Wychowanie bez porażek T. Gordona, Elementy Ruchu Rozwijającego W. Scherborne, Elementy Integracji Sensorycznej, Metoda Malowania 10 palcami FINGER PAINTING, Elementy Kinezjologii Edukacyjne P. Dennisona. Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej R. Labana, Metoda Aktywności wg M. & CH. Knillów ,Metody Wspierające Rozwój Emocjonalny i Społeczny oparty na Współpracy z rodzicami, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu,

Programy edukacyjne: Zajęcia Muzyczne „Wesołe nutki”, Zaczarowany Świat Baśni, Za chwilę będę Przedszkolakiem, Zajęcia z języka angielskiego „Musical Babie’s”, Zajęcia Plastyczne „Plastuś”

Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka, wieku dziecka, z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu na zabawę, naukę i realizację zajęć dodatkowych.

Dla obydwu grup Żłobka
Systematyczne warsztaty edukacji muzycznej metody Prof.E.E.Gordona
Systematyczna stymulacja muzyczna od okresu niemowlęcego powoduje gotowość dziecka do formalnego uczenia się, o czym świadczą: wykształcona umiejętność czystego śpiewu osadzonego w tępię rytmizowania i śpiewania oraz osiągnięcie koordynacji głosowo-ruchowo-oddechowej.

Prowadzimy karty obserwacji rozwoju psychofizycznego dzieci.

Opieka Specjalistyczna prowadzona w Żłobku obejmuje:

 • obserwację dzieci prowadzącą do poznania i zachowań wśród rówieśników
 • obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją
 • oddziaływania terapeutyczne
 • porady psychologiczne dla Rodziców i Wychowawców
 • psychoedukację dla Rodziców i Opiekunów dzieci

W Żłobku Misiek pracuje Zespół Wczesnego Wspomagania,który powstał z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

Informujemy o możliwości wglądu do karty obserwacji dziecka.Prosimy o zgłaszanie się do Pielęgniarki/V-ce Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK w celu zapoznania się z dokumentem.

Oto nasze standardy

1. Przestrzeń dla dzieci

 • aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji między dziećmi.
 • tworzymy komfortowe warunki -małe grupy dzieci ,przestronne sale do zabawy, sypialnie, każda z sal posiada łazienkę dostosowaną dla maluszków.
 • sale wyposażone w certyfikowane ekskluzywne drewniane białe mebelki, zabawki przyjazne, bezpieczne.
 • tworzymy maluszkom dużą przestrzeń do ich rządzenia, dzieciństwo to przede wszystkim czas zabawy i beztroski.
 • posiadamy ogród do zabaw na świeżym powietrzu.

2. Prawa dziecka

 • zapewnione jest bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukacją opiekunów i rodziców oraz zapewnienie dostępu do informacji o instytucjach, w których można otrzymać pomoc.
 • dbamy o delikatne dziecięce emocje.
 • zapewnione jest dzieciom poczucie tolerancji, akceptacji i szacunku.
 • każdy maluszek jest traktowany indywidualnie a zadaniem wychowawców jest tak pokierować dzieckiem aby rozwijać jego predyspozycje i możliwości bez zmuszania do czegokolwiek.
 • współpracujemy z Rodzicami, poznajemy upodobania i antypatie dzieci, abyśmy jak najlepiej mogli zorganizować im wartościowy każdy dzień.
 • placówka prowadzi politykę zasad ochrony danych osobowych dziecka, zasad ochrony wizerunku dziecka, monitoring rejestrujący pracę opiekunów.
 • prowadzona jest edukacja pracowników i rodziców.

3. Profilaktyka zdrowia dzieci i zapobieganie wypadkom

 • profesjonalna opieka dzieci odpowiednio nadzorowana i chroniona.
 • proporcja opiekunów do dzieci jest w każdym momencie dnia utrzymana.
 • podejmowane są działania zapobiegające wypadkom i zachorowaniom dzieci według opracowanych wewnętrznie procedur.
 • stworzone są warunki do zachowania higieny i utrzymania czystości pomieszczeń
 • stosowane są zasady profilaktyki zdrowotnej, personel posiada aktualne szczepienia i aktualną książeczkę badań sanitarno- epidemiologicznych, poinformowany jest o procedurach zapobiegania chorobom zakaźnym.

4. Współpraca z rodzicami i rodzinami dzieci

 • codzienne relacje z rodzicami opierają się na szacunku, wsparciu i partnerstwie.
 • opiekunowie i rodzice mają możliwość komunikowania się i wymieniania informacji na temat dziecka.
 • odbywają się regularne spotkania opiekunów z rodzicami.
 • współpraca z rodzicami jest dokumentowana

5. Adaptacja dzieci i przejście z grupy do grupy

 • organizowana jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka przy współpracy rodziców i specjalistów pracujących w ośrodku.

6. Sytuacje codzienne (powitanie, pożegnanie, posiłki, odpoczynek, toaleta)

 • dziecko jest codziennie indywidualnie witane przez znanego mu opiekuna, który bezpośrednio od rodzica przejmuje nad nim opiekę.
 • powitaniu i pożegnaniu towarzyszy atmosfera spokoju, braku pośpiechu i czas na wymianę ważnych informacji dotyczących dziecka.
 • żłobek wspiera rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych, uwzględniane są diety podstawowe i eliminacyjne w oparciu o zaświadczenia lekarskie.
 • posiłki są zorganizowane w taki sposób aby były przyjemne i uczące dla dzieci.
 • posiadamy własną kuchnie i stołówkę, gdzie stoliki i krzesełka dostosowane są do wysokości wzrostu dzieci.
 • tworzymy warunki do różnych form odpoczynku dzieci, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami.
 • respektujemy indywidualny rytm snu i odpoczynku dziecka.
 • czynności higieniczne odbywają się z poszanowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka, w atmosferze szacunku, wyważanie między pomaganiem a wspieraniem samodzielności.

7. Zabawa dzieci – warunki do zabaw, planowanie i dokumentowanie

 • dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw.
 • planowanie pracy oparte jest na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci i ich potrzebach rozwojowych.
 • dokumentowanie pracy prowadzone jest przez opiekunów poszczególnych oddziałów.
 • równolegle z programem polskim prowadzimy codzienne konwersacje w j.angielskim

8. Kompetencje opiekunów

 • opiekunowie (wychowawcy) posiadają nie tylko formalne kwalifikacje, ale również umiejętności, wiedzę oraz reprezentują wartości i postawy odpowiednie do ich roli i odpowiedzialności.
 • opiekunowie stwarzają optymalne warunki dla rozwoju dzieci.
 • opiekunowie prowadzą stałe obserwacje rozwoju dzieci w formie kart i raportów, które są udostępnianie rodzicom i służą planowaniu zajęć.

Podstawowym zadaniem placówki jest kształtowanie u dziecka szeroko pojętej samodzielności, przejawiającej się w radzeniu sobie z problemami, kreatywnym myśleniu, twórczym postrzeganiu świata i nieustającym rozwoju potencjału dziecka.

Pragniemy stworzyć atmosferę domowego ogniska i jednocześnie zapewnić edukację na jak najwyższym poziomie a zespół kreatywnych pedagogów, opiekunów, specjalistów z najwyższą odpowiedzialnością służy maluszkom.

Zachęcamy Rodziców na spotkania ewaluacyjne, mające na celu śledzenie postępów naszych maluszków oraz adaptacji w grupie.