Program

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

„Dobry Start Przedszkolaka” -program wychowania przedszkolnego Moniki Rościszewskiej -Wożniak

Program „Dobry Start Przedszkolaka” otrzymał I nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie na NAJLEPSZE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Założeniem programowym jest jak najpełniejszy rozwój potencjału każdego dziecka przez proces, w którym dziecko aktywnie i maksymalnie samodzielnie nadaje sens swoim doświadczeniom. Program ma rozwijać u dzieci:

  • ciekawość i motywację do poznawania i rozwoju
  • rozumienie zjawisk z najbliższego otoczenia i wzrost wiedzy przez gotowość do korzystania z własnych doświadczeń do zdobywania kolejnych umiejętności, rozwijanie myślenia matematycznego, rozwój umiejętności językowych
  • adekwatne poczucie własnej wartości, budowanie na świadomości uczuć, umiejętności kontroli emocjonalnej oraz na własnych pozytywnych doświadczeniach
  • umiejętność współdziałania z innymi przez wzrost umiejętności komunikacyjnych, rozumienie znaczenia umów i norm społecznych, szacunek dla innych i docenianie współpracy w zespole
  • samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności oraz umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  • wyobraźnię i ekspresję twórczą, zainteresowanie literaturą i sztuką
  • sprawność fizyczną i zdrowie.

Przy planowaniu pracy nauczyciel będzie uwzględniać pięć zakresów edukacji dziecka: społeczno-emocjonalny, przyrodniczy, językowy, myślenie matematyczne, rozwój fizyczny oraz twórczy. Zakresy edukacji przenikają się, a realizacja zaplanowanych zajęć musi odbywać się w atmosferze i w środowisku sprzyjającym rozwojowi wszystkich przedstawionych powyżej celów edukacji dzieci.

Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
Metoda Carla Orffa
Pedagogika zabawy Klanza
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Techniki relaksacyjne
Metoda H. Tymichowej
Metoda projektu

Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. W codziennej pracy z dziećmi w naszym przedszkolu wykorzystuje się różne metody, oraz elementy niektórych z nich. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Wybrane działania prowadzone w ramach projektu z dziećmi w naszym przedszkolu:

Temat: Poznajemy teatr (zrealizowany).

Metoda projektu daje naszym podopiecznym możliwość samodzielnego, twórczego działania, nabierania umiejętności obserwowania, zadawania pytań, stawiania hipotez i weryfikowania ich na drodze doświadczeń i eksperymentów. Dzięki metodzie projektu dzieci rozwijają swoje zainteresowania, stają się bardziej otwarte i ciekawe otaczającej ich rzeczywistości. wykazują dużo wytrwałości przy realizowaniu zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować. Metoda projektu stwarza również wiele możliwości twórczych nauczycielom i z pewnością korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój dzieci.