Formularz zgłoszeniowy do żłobka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

  Formularz zgłoszeniowy do Żłobka "Misiek" możesz przesłać na dwa sposoby:

  1. Pobrać plik ze strony Formularz Zgłoszeniowy wypełnić go i odesłać pocztą, bądź

  2. Skorzystać z pól zamieszczonych poniżej i odesłać go e-mailem poprzez wciśnięcie przycisku "Wyślij" (Do pól formularza można wpisać dowolną ilość znaków )

  DANE DZIECKA +

  Dane osobowe dziecka:

  Imię dziecka:

  Drugie imię dziecka:

  Nazwisko:

  PESEL:

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  Adres zameldowania:

  Ulica, numer domu i numer lokalu:

  Kod pocztowy i Miejscowość:

  Adres zamieszkania:

  Ulica, numer domu i numer lokalu:

  Kod pocztowy i Miejscowość:

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

  Matka dziecka:

  Imię matki:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail kontaktowy:

  Ojciec dziecka:

  Imię ojca:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail kontaktowy:

  Inny opiekun dziecka:

  Osoba upoważniona do odbioru dziecka:

  DANE ZDROWOTNE

  Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada:

  Alergie pokarmowe, produkty:

  PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY

  Deklarowana data przyjęcia (miesiąc, rok)?

  Rodzice zobowiązują się do :

  • podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,

  • podawania telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola,

  • przestrzegania postanowień statutu przedszkola,

  • regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie,

  • powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka,

  • przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,

  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą - pełnoletnią,

  • zgłoszoną dyrektorowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie z punktem statutu przedszkola),

  • uczestniczenia w zebraniach rodziców.

  Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
  Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MISIEK, KRYSTYNA GURBA z siedzibą przy ul. ZAKŁADNIKÓW11 , w NOWYM SACZU 33-300

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, oraz publikacji na stronie internetowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu wykonanie umowy.

  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Akceptuje powyższe postanowienia