Formularz zgłoszeniowy do żłobka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Formularz zgłoszeniowy do Żłobka "Misiek" możesz przesłać na dwa sposoby:

 1. Pobrać plik ze strony Formularz Zgłoszeniowy wypełnić go i odesłać pocztą, bądź
 2. Skorzystać z pól zamieszczonych poniżej i odesłać go e-mailem poprzez wciśnięcie przycisku "Wyślij" (Do pól formularza można wpisać dowolną ilość znaków )

DANE DZIECKA +
Dane osobowe dziecka:
Imię dziecka:
Drugie imię dziecka:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zameldowania:
Ulica, numer domu i numer lokalu:
Kod pocztowy i Miejscowość:
Adres zamieszkania:
Ulica, numer domu i numer lokalu:
Kod pocztowy i Miejscowość:
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Matka dziecka:
Imię matki:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail kontaktowy:
Ojciec dziecka:
Imię ojca:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail kontaktowy:
Inny opiekun dziecka:
Osoba upoważniona do odbioru dziecka:
DANE ZDROWOTNE
Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada:
Alergie pokarmowe, produkty:
PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY
Od kiedy dziecko będzie uczęszczało (miesiąc, rok)?
SUGESTIE RODZICÓW
Oferowana pomoc dla przedszkola, propozycje

Rodzice zobowiązują się do :

 • podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
 • podawania telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola,
 • przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
 • regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie,
 • powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka,
 • przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą - pełnoletnią,
 • zgłoszoną dyrektorowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie z punktem statutu przedszkola),
 • uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MISIEK, KRYSTYNA GURBA z siedzibą przy ul. ZAKŁADNIKÓW11 , w NOWYM SACZU 33-300

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, oraz publikacji na stronie internetowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu wykonanie umowy.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Akceptuje powyższe postanowienia