Opłaty

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Aktualny cennik od 1 marca 2022

350,00 zł / jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.

czesne 700 zł
plus wyżywienie (13 zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia.


Aktualny cennik od 1 stycznia 2021

czesne 600 zł
plus wyżywienie (10zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia


Aktualny cennik na 2020/2021

Z radością informujemy o podpisaniu umowy z Wojewodą Małopolskim o przyznaniu dotacji w formie dotacji celowej w okresie 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 w ramach Resortowego programu “Maluch+” 2020.

czesne 600 zł (pomniejszone o dofinansowanie z Programu Maluch 2020 – 135 zł) = 465 zł.
plus wyżywienie (10zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia


Aktualny cennik na 2019/2020

czesne 600 zł (pomniejszone o dofinansowanie z Programu Maluch 2020 – 150 zł) = 450 zł
plus wyżywienie (8zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia


Otrzymaliśmy środki na rozliczenie zadania. Rodzicom zwrócono dotację w ramach programu za okres od stycznia do grudnia 2018.
Żłobek MISIEK na zadanie przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostaje przyznana dotacja.

Z radością informujemy o podpisaniu w dniu 16.05.2018 umowy z Wojewodą Małopolskim o przyznaniu dotacji w formie dotacji celowej w okresie 1stycznia 2018 do 31grudnia 2018 w ramach Resortowego programu “Maluch+” 2018.
Beneficjent dotacji jest zobowiązany do obniżenia miesięcznych opłat rodziców/opiekunów za dziecko uczęszczające do Żłobka MISIEK za okres otrzymywania dotacji o kwotę 150,00 zł.
Na tej podstawie Żłobek MISIEK obniża miesięczne opłaty Rodziców za dziecko uczęszczające o kwotę o której mowa wyżej.
Aktualny cennik 2018

 • czesne 600,00
 • minus Program Maluch 2018 – 150,00
 • do zapłaty 450,00
 • plus wyżywienie /liczone indywidualnie 8,00 zł/dziennie pomniejszone o nieobecności powyżej 4 dni.

Informujemy, zwrot środków na ten cel dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Żłobka MISIEK.
Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za Żłobek do 30 każdego miesiąca z góry, jak w umowie ,celem realizacji zadania i obowiązku terminowego rozliczania się z otrzymaliśmy w ramach Resortowego programu “Maluch+” 2018.


Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018 Przyznano dofinansowanie od stycznia do grudnia 2018. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 600 zł.
Żłobek MISIEK będzie obniżał miesięczne opłaty rodziców (opiekunów) za dziecko uczęszczające do żłobka, za okres otrzymywania dotacji – o kwotę o której mowa wyżej.

Celem tej dotacji jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 umożliwiając rodzicom i opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Żłobek Misiek każdego roku na dofinansowanie zadania przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostaje przyznana dotacja.

Aktualny cennik na 2018

 • czesne 450 zł (pomniejszone o dofinansowanie z Programu Maluch -150 zł)
 • plus wyżywienie (8zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia

Oczekujemy na uruchomienie środków dotacji w ramach Resortowego Programu Maluch -edycja 2018. Już w styczniu br. będzie podana kwota dofinansowania, która skutkować będzie pomniejszeniem czesnego za Żłobek.


Aktualny cennik na 2017

 • czesne 460 zł (pomniejszone o dofinansowanie z Programu Maluch -140 zł)
 • plus wyżywienie (8zł/dziennie pomniejszane o nieobecności powyżej 4 dni), własna kuchnia

Na podstawie umowy zawartej w dniu 8 maja 2017r. z Wojewodą Małopolskim informuję o przyznaniu dla Żłobka “Misiek” dotacji celowej w ramach projektu Maluch-edycja 2017 na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka w wysokości 140 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do lat 3, w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.
Wysokość dotacji należnej na jedno dziecko miesięcznie wynosić będzie 140 zł,
Żłobek MISIEK będzie obniżał miesięczne opłaty rodziców (opiekunów) za dziecko uczęszczające do żłobka, za okres otrzymywania dotacji – o kwotę o której mowa wyżej.


Opłaty wnoszone za czerwiec proszę pomniejszać o kwotę 140zł z opisem w przelewie w sposób następujący:

 • czesne za czerwiec 2017 – 600zł
 • minus Program MALUCH 2017 – 140zł
 • równa się – 460zł
 • plus wyżywienie (liczone indywidualnie 8zł/dziennie pomniejszone o nieobecności powyżej 4 dni)
 • razem do zapłaty – wg rozliczenia jak wyżej

Rozliczenie z Rodzicami za miesiące od stycznia do maja 2017r. nastąpi po otrzymaniu środków na ten cel i będą one wypłacone jednorazowo w czerwcu 2017, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy. Informujemy, zwrot środków na ten cel dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Żłobka MISIEK.

Żłobek Misiek każdego roku na dofinansowanie zadania przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostaje przyznana dotacja.
Przypominam o terminowym wnoszeniu opłat za żłobek do 30 każdego miesiąca z góry ,jak w umowie, celem realizacji zadania i obowiązku terminowego rozliczania się z Wojewodą Małopolskim w ramach Resortowego programu „MALUCH-edycja 2017”.

Dyrektor
Krystyna Gurba


Wpisowe 250,00 zł /jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
czesne 600,00 zł
wyżywienie 8,00 zł /dzienna stawka żywieniowa (własna kuchnia).

Żłobek Misiek każdego roku na dofinansowanie zadania przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostaje przyznana dotacja.

Dzieci mają zapewnione 5 posiłków dziennie /posiadamy własną profesjonalną kuchnię/Przestrzegamy zasad prawidłowego żywienia dzieci i pod nadzorem dietetyka zapewniamy dziecku urozmaiconą i prawidłowo zbilansowaną dietę.

Opiekunowie uwzględniają werbalne i pozawerbalne sygnały dzieci odnośnie potrzeby jedzenia jak i ilości spożywanych potraw.

Dzieci mają tyle czasu na posiłek ile potrzebują, biorąc pod uwagę różnice rozwojowe między dziećmi i różne tempo spożywania posiłków przez dzieci.

Stwarzamy możliwość karmienia piersią lub odciągania pokarmu przez matkę w warunkach zapewniających intymność.

Mleko matki jest przechowywane w przeznaczonej lodówce i podawane dzieciom karmionym piersią.

nr konta 14 8816 0001 2001 0005 6339 0001


Otrzymaliśmy środki na rozliczenie zadania. Rodzicom zwrócono dotację w ramach programu Maluch-edycja 2016 za okres od stycznia do grudnia 2016.

Żłobek MISIEK na zadanie przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostaje przyznana dotacja.

Z radością informujemy o podpisaniu w dniu 17.05 .2016 umowy z Wojewodą Małopolskim o przyznaniu dotacji w formie dotacji celowej w okresie 1stycznia 2016 do 31grudnia 2016 w ramach Resortowego programu “Maluch-edycja 2016”.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w ramach “Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku MISIEK. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do obniżenia miesięcznych opłat rodziców/opiekunów za dziecko uczęszczające do Żłobka MISIEK za okres otrzymywania dotacji o kwotę 200,00 zł.

Na tej podstawie Żłobek MISIEK obniża miesięczne opłaty Rodziców za dziecko uczęszczające o kwotę o której mowa wyżej.

Aktualny cennik od czerwca 2016

czesne 500,00
minus Program Maluch 2016 – 200,00
do zapłaty 300,00

plus wyżywienie /liczone indywidualnie 8,00 zł/dziennie pomniejszone o nieobecności powyżej 4 dni.

Rozliczenie z Rodzicami za miesiące od stycznia do maja 2016 nastąpi po otrzymaniu środków na ten cel i będą wypłacone jednorazowo, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Informujemy, zwrot środków na ten cel dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Żłobka MISIEK.

Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za Żłobek do 30 każdego miesiąca z góry, jak w umowie ,celem realizacji zadania i obowiązku terminowego rozliczania się z otrzymaliśramach Resortowego programu “Maluch-edycja 2016.


Oczekujemy na uruchomienie środków dotacji w ramach Resortowego Programu Maluch -edycja 2016.

Uzyskanie dofinansowania skutkować będzie pomniejszeniem czesnego.

Złobek Misiek każdego roku na dofinansowanie zadania przeznacza ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania,na które zostaje przyznana dotacja.

Aktualny Cennik

Wpisowe 250,00 zł /jednorazowe, bezzwrotne. Rodzice są zobowiązani, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu rezerwacji do: podpisania z nami umowy i wpłaty wpisowego.
czesne 500,00 zł
wyżywienie 8,00 zł /dzienna stawka żywieniowa


Dzięki staraniom placówki i spełnieniu wszelkich wymogów przyznana została nam dotacja celowa.

Celem tej dotacji jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 umożliwiając rodzicom i opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 28 lipca 2015 z Wojewodą Małopolskim, informuję o przyznaniu dla Żłobka “Misiek” dotacji celowej w ramach projektu Maluch-edycja 2015 na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka w wysokości 244 zł miesięczniena każde dziecko w wieku do lat 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2015.

Planowana jest realizacja projektu Maluch w kolejnych latach.

Na tej podstawie czesne jest pomniejszone zgodnie z zapisem umowy o kwotę 244 zł miesięcznie.Cennik:
czesne 500zł – 244zł = 256zł plus wyżywienie dziecka 8 zł /dzienna stawka żywieniowa/


Dzieci mają zapewnione 5 posiłków dziennie /posiadamy własną profesjonalną kuchnię/Przestrzegamy zasad prawidłowego żywienia dzieci i pod nadzorem dietetyka zapewniamy dziecku urozmaiconą i prawidłowo zbilansowaną dietę.

Opiekunowie uwzględniają werbalne i pozawerbalne sygnały dzieci odnośnie potrzeby jedzenia jak i ilości spożywanych potraw.

Dzieci mają tyle czasu na posiłek ile potrzebują,biorąc pod uwagę różnice rozwojowe między dziećmi i różne tempo spożywania posiłków przez dzieci.

Stwarzamy możliwość karmienia piersią lub odciągania pokarmu przez matkę w warunkach zapewniających intymność.

Mleko matki jest przechowywane w przeznaczonej lodówce i podawane dzieciom karmionym piersią.

nr konta 14 8816 0001 2001 0005 6339 0001