KOMUNIKAT DYREKTORA / dotyczy bieżących opłat

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Nowy Sącz, 21.03.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA
dotyczy bieżących opłat

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości zwrotu, zawieszenia, zwolnienia opłaty z tytułu czesnego należnej zgodnie z umową za pobyt dziecka w Przedszkolu i Żłobku MISIEK w sytuacji zawieszenia zajęć z powodu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie informuję, co następuje:

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu i Żłobku MISIEK, podobnie jak w innych przedszkolach i żłobkach na terenie kraju nastąpiło w związku z podjętymi przez Rząd RP wytycznymi i zaleceniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i ograniczenie rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemicznego. Zawieszenie zajęć i opieki jest obowiązkowe i niezależne od decyzji podmiotów prowadzących te placówki.

Pomimo nieprowadzenia zajęć, wszystkie placówki są zobowiązane zabezpieczyć gotowość ich funkcjonowania, co jest równoznaczne z utrzymaniem zatrudnienia personelu na dotychczasowym poziomie, jak również z ponoszeniem kosztów bieżących.

Jak dotąd Rząd RP nie podjął decyzji czy i w jakiej formie podmioty prowadzące te placówki mogłyby otrzymać rządowe wsparcie, co mogłoby skutkować pomniejszeniem obciążeń Rodziców, wynikających z zawartych umów, oraz statutu i regulaminu placówki. Sytuacja taka powoduje brak możliwości generalnego odstąpienia od pobierania czesnego, pomimo faktycznego nieuczęszczania dzieci do przedszkola/żłobka. Jedyną opłatą, której nie pobiera się w okresie zawieszenia jaest opłata żywieniowa.

Jak dotąd Rząd RP podjął decyzję wspierającą rodziców, udzielając prawa do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w jednostkowych, szczególnych przypadkach Rodzic może ubiegać się o zwolnienie z części lub całości czesnego, stosownie do zarządzenia nr 01/2019 Organu Prowadzącego Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek w Nowym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu i Żłobku Misiek w roku szkolnym 2019/2020.

Krystyna Gurba
Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK


Nowy Sącz, 02.04.2020

W sytuacji kolejnych komunikatów Rządu RP o wydłużaniu okresu ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i żłobków ukaże się kolejny komunikat Dyrektora Przedszkola i Żłobka MISIEK dotyczący bieżących opłat począwszy od maja br.