Realizacja projektu pt. Mali badacze w żłobku na wsi – Żeleźnikowa Wielka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Misiek” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do żłobka mieszczącego się w m. Żeleźnikowa Wielka,
Gmina Nawojowa w ramach projektu pn.: „Mali badacze w żłobku na wsi”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0031/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: ul. Zakładników 11, 33-300 Nowy Sącz ) w okresie od 13.09.2018 do 30.10.2018 r. w godzinach od 8:00 do 17:00. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (pobierz)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA (Pobierz)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (dostępna będzie w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu (Pobierz)
  3. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika oraz oświadczenie woli(Pobierz )
  4. Oświadczenia dodatkowe (pobierz)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu.