ZARZĄDZENIE NR 01/2021

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

ZARZĄDZENIE NR 01/2021 

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Misiek w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie okresowej zmiany czasu pracy Przedszkola i Żłobka Misiek

Działając na podstawie art 68 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.910) oraz § 7 ust 2 pkt d Statutu Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Misiek” zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z reżimem sanitarnym wprowadzonym wskutek szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 począwszy od dnia 1 luty 2021 do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Misiek” z siedzibą w Nowym Sączu.

We wskazanym okresie Przedszkole i Żłobek pracuje w godzinach: 6.30 – 17.30

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania