Postępowanie przetargowe Żeleźnikowa-Wielka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5.

Lista dokumentów:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018

Załączniki 1-3 i 5_oświadczenia wykaz

Załącznik nr 1a Przedmiar robót elektryka

Zalacznik nr 4 – Wzór umowy pakiet 1

Zalacznik nr 4 – Wzór umowy pakiet 2

Załącznik 6

Przedmiot robót

Przedmiar