ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 – Nowy Sącz

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Upublicznione dnia 29 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz
www.przedszkole-misiek.pl/ a także w biurze projektu: ul. Zakładników 11 33-300 Nowy Sącz.
Dotyczy projektu pod nazwą: „Maili badacze w żłobku na wsi” w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.08.05.00-12-0031/16 podpisanej dnia 01.12..2017 r. pomiędzy Panią Krystyną Gurbą a Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Załączniki:

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.